Kysymys viestintäalan liikakoulutuksesta

KIRJALLINEN KYSYMYS

Viestintäalan liikakoulutus

Eduskunnan puhemiehelle

Valtioneuvosto hyväksyi joulukuussa 2007 koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman vuosille 2007–2012. Suunnitelmassa esitettiin aloittajatavoitteet koulutus- ja opintoaloittain. Viestintä- ja informaatiotieteiden aloittajatavoitteeksi määriteltiin suunnitelman mukaan ammatillisessa peruskoulutuksessa 700, ammattikorkeakouluissa 500 ja yliopistoissa 300 uutta opiskelijaa vuonna 2012.

Koulutustarjonnan mitoitusta tarkasteltiin uudelleen päivitetyn toimialaennusteen ja koulutustarve-ennusteen pohjalta vuoden 2009 lopussa valmistuneessa koulutustarjonnan tavoitteiden väliarvioinnissa. Myös väliarvioinnin perusteella viestinnän alan koulutuksessa todettiin olevan runsaasti ylitarjontaa etenkin toisella asteella ja ammattikorkeakouluissa.

Opiskelupaikkojen karsimiseksi Diakonia-ammattikorkeakoulun Turun toimipisteen viestinnän koulutusohjelma lopetettiin opetusministeriön esityksestä vuonna 2010. Koulutusohjelmaan otettiin vuosittain noin 30 uutta opiskelijaa, joista viimeiset aloittivat vuoden 2010 alussa. Tästä pienestä vähennyksestä huolimatta asetetut aloituspaikkatavoitteet ovat vielä hyvin kaukana.

Kuluvan vuoden huhtikuussa opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä julkaisi ehdotuksensa koulutustarjonnan tavoitteiksi vuodelle 2016. Tämän muistion pohjalta valtioneuvosto tullee vuoden 2011 syksyllä päättämään koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmasta vuosille 2011–2016.

Työryhmän muistiossa todetaan, että vuodesta 2006 lähtien viestintä- ja informaatiotieteiden ammatillisen peruskoulutuksen ja ammattikorkeakoulujen aloittajamäärä on pysynyt suurin piirtein ennallaan tai jopa kasvanut. Vuonna 2009 alaa alkoi opiskella ammattikouluissa 1 317, ammattikorkeakouluissa 829 ja yliopistoissa 267 uutta opiskelijaa.

Työryhmä esittää viestintä- ja informaatiotieteiden alalla noin 1 300 aloituspaikan vähentämistä siten, että jäljelle jääviä aloituspaikkoja olisi ammatillisessa peruskoulutuksessa 500, ammattikorkeakouluissa 350 ja yliopistoissa 270.

Hallitus lupaa hallitusohjelmassaan mitoittaa koulutustarjonnan kansakunnan sivistystarpeiden ja työmarkkinoiden pitkän aikavälin tarpeen perusteella. Ongelma viestintäalan ylikoulutuksesta on ollut jo tiedossa jo pitkään, ja se vaatii pikaista ratkaisua.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin konkreettisiin toimiin valtioneuvosto aikoo ryhtyä viestintäalan opiskelupaikkojen karsimiseksi alan liikakoulutustilanteeseen puuttumiseksi?

Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2011

Jussi Niinistö /ps