Mitä saatu aikaan Afganistanissa?

Af­ga­nis­ta­nis­sa käyn­nis­sä ole­va Isaf-krii­sin­hal­lin­tao­pe­raa­tio on päät­ty­mäs­sä vuo­den lo­pul­la. Suo­mi mui­den mu­ka­na on vä­hi­tel­len lo­pet­te­le­mas­sa urak­kaan­sa, jos koh­ta uu­den­lai­nen ope­raa­tio on suun­nit­teil­la. Sen tar­koi­tuk­se­na on opas­taa Af­ga­nis­ta­nin ar­mei­jaa.

Af­ga­nis­ta­nis­ta pu­hut­taes­sa on help­po ol­la pes­si­mis­ti­nen: mi­tä on saa­vu­tet­tu run­saas­sa vuo­si­kym­me­nes­sä? Al­kuaan si­vii­li­pai­not­tei­ses­ta jäl­leen­ra­ken­nus­ope­raa­tios­ta muo­dos­tui so­ti­la­so­pe­raa­tio, jo­ta voi luon­neh­tia krii­sin­hal­lin­ta­so­dak­si­kin.

Avus­tus­ra­ho­ja on kan­net­tu maa­han val­ta­vas­ti. Suo­mi on ku­lut­ta­nut Af­ga­nis­ta­nis­sa sa­to­ja mil­joo­nia eu­ro­ja. Maas­sa re­hot­ta­van kor­rup­tion vuok­si tu­kea va­luu so­ta­her­ro­jen tas­kui­hin.

Ope­raa­tion päät­ty­mi­nen ei jä­tä jäl­keen­sä rau­hal­lis­ta maa­ta. Tur­val­li­suus­ti­lan­ne on ha­ta­ra. Noin 30 000 ta­le­ban-tais­te­li­jan li­säk­si maas­sa on mui­ta­kin so­ti­laal­li­sia ryh­miä.

Vas­tuu maan tur­val­li­suu­des­ta siir­tyi vi­ral­li­ses­ti Isaf-jou­koil­ta maan omil­le tur­val­li­suus­vi­ran­omai­sil­le jo vii­me vuo­den ke­sä­kuus­sa. On ky­syt­tä­vä: kun maail­man par­hai­ten va­rus­te­tut so­ta­jou­kot ei­vät ku­kis­ta­neet ta­le­ba­ne­ja, mi­ten se on­nis­tui­si Af­ga­nis­ta­nin omil­ta jou­koil­ta?

On odo­tet­ta­vis­sa, et­tä Isa­fin ve­täy­tyes­sä tur­val­li­suus­ti­lan­ne heik­ke­nee ja vä­ki­val­tai­set is­kut li­sään­ty­vät, kun ta­le­ba­nit yrit­tä­vät haas­taa maan omia tur­val­li­suus­vi­ra­no­mai­sia.

Rau­han­neu­vot­te­lut ei­vät ole eden­neet. Ta­le­ba­nit ei­vät suos­tu neu­vot­te­le­maan ame­rik­ka­lais­ten sät­ky­nuk­ke­na pi­tä­män­sä pre­si­dent­ti Ha­mid Kar­zain hal­lin­non kans­sa. Kar­zai puo­les­taan kär­hä­möi ame­rik­ka­lais­ten kans­sa. Sik­si maas­sa huh­ti­kuus­sa jär­jes­tet­tä­vil­lä pre­si­den­tin­vaa­leil­la voi ol­la rat­kai­se­va mer­ki­tys Af­ga­nis­ta­nin ke­hi­tyk­sel­le.

Suo­mel­la on Af­ga­nis­ta­nis­sa 145 so­ti­las­ta. Jat­ko-ope­raa­tioon, jos sel­lai­nen syn­tyy, on läh­dös­sä 80–100 so­ti­las­ta, vaik­ka pie­nem­pi pa­nos täs­sä ta­lou­del­li­ses­sa ti­lan­tees­sa oli­si pe­rus­tel­tua. Esi­mer­kik­si Ruot­si, jol­la on ny­kyi­sin Suo­mea enem­män so­ti­lai­ta Af­ga­nis­ta­nis­sa, ai­koo lä­het­tää vain 50.

Sa­no­taan, et­tä Af­ga­nis­ta­nin tu­ke­mi­ses­sa tar­vi­taan stra­te­gis­ta kär­si­väl­li­syyt­tä. Ke­hi­tys on hi­das­ta. Ta­ka­is­kui­hin on va­rau­dut­ta­va. Yk­si tu­le­vai­suu­den ol­jen­kor­si voi­si ol­la kai­van­nais­teol­li­suus, mut­ta sen ke­hit­ty­mi­nen vaa­tii maan hei­kon inf­ra­struk­tuu­rin pa­ran­ta­mis­ta. Ny­kyään ai­noa ku­kois­ta­va elin­kei­no on huu­me­ta­lous.

Kirjoitus julkaistu Helsingin Sanomissa 10.3.2014.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *