Avainsana-arkisto: puolustuspolitiikka

Suomi ei voi hyväksyä asedirektiivin muutosehdotusta

Puhuin Reserviläisliiton tilaisuudessa EU:n asedirektiivin muutosehdotuksesta. Viestini oli, että Suomi ei voi hyväksyä muutosehdotusta, sillä pahimmillaan direktiivin hyväksyntä johtaisi vapaaehtoispohjalta toteutettavien reserviläisammuntojen loppumiseen kokonaan. Eri muodoissa toteutettavat reserviläisammunnat ovat tärkeä osa omatoimista harjoittelua, ja nyt nämä puolustusvalmiuteemme keskeisesti vaikuttavat harrastusmuodot ovat vaarassa joutua EU-sääntelyn hampaisiin.

Muutosesityksen mukaan muilta kuin viranomaisilta kiellettäisiin sotilasasetta muistuttavien automaatti- ja kerta-automaattiaseiden hallussapito. Tätä Suomi ei voi hyväksyä, koska komission ehdotus rajoittaisi merkittävästi vapaaehtoisen maanpuolustuksen toimintamahdollisuuksia. Uusi direktiivi vaikuttaisi heikentävästi reservimme osaamiseen ja yleiseen maanpuolustustahtoon.

EU-komissiossa maanpuolustuksemme erityispiirteitä ja reservin osaamisen tärkeyttä ei ole ymmärretty. Komissio on puuttumassa asiaan, joka ei sille kuulu. Tulen yhdessä sisäministerin kanssa tekemään parhaani, jotta maanpuolustuksemme tarpeet ymmärrettäisiin myös Brysselissä eikä asedirektiiviä hyväksyttäisi esitetyssä muodossa. Terrorismia vastaan on taisteltava, mutta ei suomalaisen reservin osaamisen kustannuksella.

Sotilastiedustelu tarvitsee lakinsa

Tietoturvayhtiö F-Securen tutkimusjohtaja Mikko Hyppösen esiintyminen maanantain A-studiossa on herättänyt keskustelua Suomen sotilastiedustelun tilasta. Hyppönen toi esiin, että sotilastiedustelulla on tällä hetkellä lupa seurata vain radioliikennettä, vaikka tekniikan kehittymisen seurauksena analogisesta radioliikenteestä on pitkälti siirrytty digitaaliseen viestintään.

Tämä pitää paikkansa. Olemme harvoja länsimaita, joilta puuttuu tämän tyyppinen tiedustelulainsäädäntö, ja asia tulee pikimmiten korjata. Lainvalmistelutyö tiedustelukäytäntöjen saamiseksi ajan tasalle onkin parhaillaan käynnissä niin siviili- kuin sotilastiedustelun osalta.

Kun valtuuksien lisäämisestä on keskusteltu, ovat jotkut tahot olleet huolissaan siitä, että verkkovalvonnalla puututaan merkittävällä tavalla ihmisten perusoikeuksiin eli oikeuteen viestiä luottamuksellisesti. Sotilastiedustelun kohteet eivät kuitenkaan nauti perustuslain suojaa. Siviilitiedustelu, joka kuuluu suojelupoliisin toimintakenttään, on asia erikseen: sen osalta todettakoon, että länsimaissa on omaksuttu tulkinta, jonka mukaan yksityisyyden suojaa voidaan rajoittaa kansallisen turvallisuuden nojalla.

 

Täydennyspoliisi otettava käyttöön

Täydennyspoliisijärjestelmä perustettiin vuonna 1995 poliisilain uudistamisen yhteydessä. Sitä ei kuitenkaan ole kyetty kehittämään toimivaksi ja poliisin toimintaa poikkeusoloissa tukevaksi järjestelmäksi. Asiaa on käsitelty viimeksi sisäministeriön asettamassa täydennyspoliisityöryhmässä, joka jätti loppuraporttinsa helmikuussa 2015. Raportin analyysi on karu: täydennyspoliisijärjestelmä on olemassa teoriassa, mutta ei käytännössä.

Täydennyspoliisille nähdään selkeä tarve normaalioloista poikkeavissa häiriötilanteissa. Tällaisena tilanteena on mainittu poliisilain perusteluissa mm. Suomeen suuntautuvat poikkeuksellisen suuret pakolaisvirrat, jotka edellyttäisivät erillisten järjestelykeskusten perustamista. Näiden keskusten toiminnan turvaamiseen voitaisiin käyttää täydennyspoliisia. Lisäksi täydennyspoliisia on kaavailtu niihin puolustusvoimien rauhan aikana antamiin virka-aputehtäviin, joihin puolustusvoimat eivät kykene yhteiskunnallisissa häiriötilanteissa omien tehtäviensä ohella.

Viime hallituskaudella toiminut työryhmä päätyi suosittamaan täydennyspoliisijärjestelmän jatkamista. Sen mukaan poliisi tarvitsee oman reservinsä, jota ei voida yhtäkkiä synnyttää. Järjestelmään on kuitenkin tehtävä muutoksia, ettei tosiasiallinen valmius jää paikallistason varaan. Työryhmän mielestä täydennyspoliisin on oltava käytettävissä myös tietyissä tehtävissä normaalioloissa.

Työryhmä suositteli, että jatkossa rekrytoinnin olisi kohdistuttava aktiivisiin reserviläisiin. Puolustusministerinä kannatan tätä ajatusta. Puolustusvoimien reservissä on merkittävä joukko sotilaspoliisikoulutuksen saaneita reserviläisiä, jotka ovat kokonaismaanpuolustuksen kannalta erinomainen joukko täydennyspoliisin tehtäviin. Heidän kouluttamisensa täydennyspoliisiksi olisi yhteiskunnan resurssien kannalta kustannustehokkainta.

Täydennyspoliiseiksi valikoituvat reserviläiset tulee valita viranomaisyhteistyönä puolustusvoimien ja poliisin kesken. Näin varmistetaan kummankin organisaation kannalta paras mahdollinen tulos. Täydennyspoliisien vuosittainen täydennyskoulutus voidaan keskittää Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle ja se voidaan lukea hyväksi korvaavina kertausharjoituspäivinä.

Poliisiasiat kuuluvat luonnollisesti sisäministeriön vastuulle, mutta haluan puolustusministerinä tarjota auttavan käden sisäisen turvallisuuden sektorille. Poliisi tarvitsee oman reservinsä yhteiskunnallisiin häiriötilanteisiin ja tässä meillä puolustushallinnossa on mahdollisuus auttaa.

Aiheesta kirjoittivat mm. Yle, Turun Sanomat ja Aamulehti.

 

Pohjoismaista puolustusyhteistyötä kehitetään

Puolustusministerit koolla

Osallistuin 10.–11.11. pohjoismaisen puolustusyhteistyön (Nordefco), Pohjoismaiden ja Baltian maiden sekä Pohjoisen ryhmän (Northern Group) puolustusministerikokouksiin, jotka järjestettiin Tukholmassa.

Pohjoismaiden puolustusministereiden kesken käsittelimme mm. kiristynyttä turvallisuuspoliittista tilannetta ja mahdollisuuksia tiivistää pohjoismaiden välistä puolustusyhteistyötä. Suunnitteilla on muun muassa mittavampaa ilmaharjoitustoimintaa ja tilannekuvan vaihtoa. Konkreettinen askel yhteistyössä ovat Pohjoismaiden väliset turvatut tietoliikenneyhteydet, jotka on tarkoitus saada käyttöön viimeistään ensi kesänä.

Suunnitteilla on myös mahdollisuus, että Pohjoismaat voisivat erityistilanteissa tukeutua toistensa lentotukikohtiin. Tässä on vielä lainsäädännöllisiä hankaluuksia, mutta ne tullaan toivottavasti ensi vuoden aikana poistamaan.

Aiheesta uutisoivat mm. Turun Sanomat ja HS.